SZEREZZE MEG
KREDITPONTJAIT
A 2024. ÉVRE!

Mérlegképes könyvelői továbbképzési csomag

8+8 kreditpont – ÁPRILIS 7-től elérhető!

A tananyagok felvételről, kényelmesen az irodából, otthonról,
vagy akár a medence partjáról, saját időbeosztásban megtekinthetők!

Az Adónavigátor, a MINKE és az Infoszféra Kft. közös e-learning továbbképzése

KREDITPONTOK

Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakterület, nem számviteli és számviteli témakör) :
8+8 KREDITPONT

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők:
13 KREDITPONT

Könyvvizsgálók:

3 KREDITPONT 

Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor külön jelezze!

A tananyagok együttes időtartama 743 perc.

8 SZÁMVITELI KREDITPONTOS TANANYAG

Előadó

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA

bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke

Az elmúlt évek legfontosabb változásai a számviteli törvényben

 • Módosítások kronológiában: évi XLV. törvény, évi LIX. törvény, évi LXXXIII. törvény
 • Támogatások: Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni.
 • Nettó módon történő elszámolás: Immateriális javak,Tárgyi eszközök, Követelések, Értékpapírok, Részesedések
 • Megosztott áfa le nem vonható hányada
 • Szerződéses elszámolási egység: A Ptk. és a Szt. együttes alkalmazása a számlázásra épülő bevétel-elszámolási szabályai bizonytalanságot okoztak a több üzleti évet átfogóan teljesített szerződésekkel (projektekkel) kapcsolatos bevételek és költségek, ráfordítások számviteli elszámolásában.
 • Létszám
 • Beszámolók értékhatára
  • Mikrogazdálkodói beszámoló készítésének lehetősége
  • Éves beszámolóra kötelezettek
 • Mérlegképes könyvelői közreműködés
 • Visszaváltott göngyöleg számviteli elszámolása
 • Halasztott adó elszámolása
  • Halasztott adókövetelés esetén: T 1 – K 413
  • Halasztott adókötelezettség esetén: T 413 – K 43
 • Kiegészítő melléklet tartalma

Aktualitások a beszámolóban 1. rész – Eszközök

 • A bekerülési érték összetevői
 • Az eszközök beszerzési módjától függően a  bekerülési
 • Próbaüzem elszámolása
 • Az értékcsökkenés elszámolásának szabályai, gyakori kérdések alapján:
  • Kötelező-e elszámolni vagy sem?
  • Készlet vagy tárgyi eszköz?
 • Készletek közé kötelező átminősíteni azokat a tárgyi eszközöket, amelyeket ….
  • Tárgyi eszközre TF ÉCS elszámolás piaci értékig – TAO alap emelő tétel
  • Átminősítés készletek közé
  • Továbbiakban készletekre vonatkozó ÉV szabályok >>> tartós további csökkenés esetén ÉV elszámolása – nincs TAO alap növelési kötelezettség
 • A bérbevett tárgyi eszközökön végzett beruházás
  • Példán keresztül tényleges számviteli feladatok
  • Bérleti szerződés megszűnésekor lehetséges feladatok
 • Követelések fogalma
 • Számviteli törvény 29. § (1) alapján a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert követelések.
 • Követelések teljesítési időpontja
  • PTK szerinti teljesítés
  • Devizás illetve valutás tételek esetében a főkönyvi könyvelésben történő rögzítés időpontja a
  • Folyamatos termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások esetében eltér az ÁFA tv. szerinti és a számviteli törvény szerinti teljesítési időpont
 • Előleg vagy előrefizetés?
 • Követelés vagy időbeli elhatárolás?
  • Amennyiben a PTK szerinti teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az évet követően kiállított illetve kapott számlákat a számviteli elszámolásokban nem az időbeli elhatárolások, hanem a vevő illetve szállítói sorokban kell szerepeltetni.
 • Vitatott teljesítések elszámolása
  • Teljesítés nem volt a vevő szerint, a vevő a számlát befogadja vagy sem
  • Teljesítés volt, de vitatott az ellenérték
  • Bíróságon indított perek elszámolása
 • Követelések év végi értékelése
  • Egyedi értékelés szabályai
  • Csoportos értékelés szabályai
 • Projektelszámolás

Aktualitások a beszámolóban 2. rész – Források

 • Alaptőke, jegyzett tőke
 • Pótbefizetés – lekötött tartalék
 • Osztalék a beszámolóban
 • Osztalékelőleg a beszámolóban
 • Az osztalék sorsa
 • Kötelezettségek mérlegértéke
 • Hátrasorolt kötelezettség
  • Ténylegesen rendelkezésre bocsátottak (38. -43.) és
  • A szerződés tartalmazza a kölcsön (hitel) nyújtó hozzájárulását a kapott kölcsön adósságrendezésbe való bevonásár a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll
  • Visszafizetési határideje meghatározatlan vagy jövőbeni eseménytől függ, de eredeti futamideje > 5 év
  • Pénzügyi teljesítés a futamidő lejárta (az esemény bekövetkezése) előtt nem lehet
  • Az adós felszámolása, csődje esetén a többi (normál) hitelező kielégítése után teljesíthető (alárendelt kölcsöntőke névvel is használják)
 • Céltartalék
 • Olyan passzíva, amellyel a vállalkozás
  • az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva,
  • pontosítja az eredményt,
  • valósabbá teszi a saját tőkét,
  • fedezetet teremt a tárgyidőszakból eredő, de a következő év(ek)ben várhatóan jelentkező kötelezettségekre, költségekre és ráfordításokra.
 • Céltartalék számviteli elszámolása
  • a képzési szabályokat alkalmazni kell,  függetlenül attól, hogy az elszámolást megalapozó információk mikor válnak ismertté
  • A képzés szükséges mértéke
  • a képzés elszámolási technikája: egyéb ráfordítás,
  • a korábban képzett összeg kivezetése: egyéb bevétel
 • Céltartalék vagy passzív időbeli elhatárolás?
 • Passzív időbeli elhatárolás
  •  a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,
  • a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,
  • mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, kártérítést, bírósági költséget,
  • a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát.

Aktualitások a beszámolóban 3. rész – Eredménykimutatás

 • A lízingügyletek eredményhatása
  • Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni
  • A pénzügyi műveletek ráfordításai
 • Operatív lízing, (tartós bérlet)
  • Igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni
  • Szolgáltatás bekerülési értékének elszámolása az általános szabályok szerint (pl. le nem vonható áfa a bekerülési érték része)
  • Időbeli elhatárolás elve
 • Követelésekre elszámolt értékvesztés elszámolása
  • Egyedi értékelés szabályai
  • Csoportos értékelés szabályai
 • Az értékvesztés sorsa
  • Mikor kell az értékvesztést visszaírni?
 • Értékvesztés a mikrogazdálkodói beszámolóban
  • Értékvesztést kell elszámolni a 200 ezer forint egyedi bekerülési érték fölötti, az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések üzleti év végi értékelésekor a napok számától függő mértékben
 • Behajthatatlan követelés
  • Számviteli törvény szerinti fogalom: 3. § 10. pont
 • Összemérés elve a számvitelben
  • Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől.
 • Támogatások elszámolása
 • Kedvenc befektetés: állampapír
 • Árfolyamváltozások az eredménykimutatásban
 • Év végi átértékelés
 • Üzleti év fogalma, hossza
  • A 12 hónapnál rövidebb üzleti évek következményei
 • Beszámolókészítés időszakában… és utána
  • A feladatok kronológikus sorrendben, és a  beszámoló közzétételének elmulasztása esetén fennálló szankciók
 • Hibás a beszámoló esetén alkalmazható jogkövetkezmények

8 NEM SZÁMVITELI KREDITPONTOS TANANYAG

Előadó

HARKAI ISTVÁN

Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke

Az előadásunk e blokkjában a digitalizációval, illetve a könyvelő szakmában bekövetkező változásokról beszélünk. Sajnos még mindig sokan vannak, akik évtizedes megszokásból a kézi adatrögzítést preferálják, és ódzkodnak még az OSA rendszertől is, illetve nem használják az egyéb online lehetőségeket sem. Előadásunkban rávilágítunk a napjainkban zajló változásokra, bemutatjuk a NAV által már kommunikált – várható folyamatokat, gyakorlati példákat mondunk, melyeket a könyvelők munkájuk során alkalmazhatnak, ezen keresztül mutatjuk be a digitalizáció előnyeit. Tekintettel arra, hogy minden újítás eleinte sok idő- és energiaráfordítást igényel, előadásunk utolsó részében az ehhez szükséges időgazdálkodással is foglalkozunk.

 1. Miért kell-e foglalkozni a változással?
 2. Mire számíthatunk a NAV oldaláról?
 3. Mely területeket kell újragondolni?
 4. A digitalizációra történő állás alapfeltétele – az időszükséglet
Előadó

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA

bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke

 • 25 év alattiak szja-kedvezménye, 30 év alatti anyák szja-kedvezménye:
 • Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset definiálása
 • Családi kedvezmény: tartósan beteg gyermek esetén járó kedvezmény
 • Induló vállalkozások
 • Új fogalom, Feltételrendszer, adómentesség
 • Szünetelő egyéni vállalkozók
 • Bevétel elszámolásának időszaka 2024-től a szünetelő egyéni vállalkozók esetén
 • Nyereményből származó jövedelem
 • A tradicionális számsorsjátékokon való részvételi kedv fokozása érdekében adómentes az Szjtv-ben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból szerzett jövedelem
 • Csekély értékű ajándékok
 • 2024-től évente háromszor adható
 • SZÉP kártyák szabályai 2024-ben
 • Egyéb juttatások: borászati termékek juttatása
 • Átalányadó 2024: minimálbér alapján számított új határértékek
 • Adóalap-megállapítási módszerek a helyi adóban 2023-ra és 2024-re
 • Szünetelő egyéni vállalkozók bevallása
 • Az adó alanya a vállalkozó, azzal, hogy az egyéni vállalkozót az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése időszakában is vállalkozónak kell tekinteni, feltéve, ha a szünetelés időszaka az adóéven belül egybefüggően nem éri el a 181 napot.
 • E-Áfa bevallások: Az áfabevallások benyújtásának formái 2024-ben
 • Gépjárműadó: befizetési határidő változás, a cégautóadóval való kapcsolata
 • Fizetési könnyítések: lehetőségek 2024-re
Előadó

KOVÁCS GYÖRGY

Humánmenedzsment szakértő, munkaügyi tanácsadó

Az előadás célja a 2024-ben érkező munkaügyi szabályok ismertetésén túl, példák alkalmazásával feleleveníteni, más szempontból megvilágítani azokat a helyzeteket, mellyel hozzájárulhatunk a tudatosabb cégvezetéshez, a szakterületek közötti kapcsolódási pontok és információ áramlások rendszerezett alkalmazásához.

Munkaügyhöz kapcsolódó területek

 • Munkavédelemi szabályok;
 • Belső-visszaélés bejelentő rendszer szabályai;
 • Társadalombiztosítási szabályok;
 • Adatkezelési szabályok;
 • Polgári törvénykönyv.
 1. A versenytilalmi megállapodásról és egy bíróságra került ügy tanúságai
 2. Munkaviszony létesítéséhez kötődő dokumentumok
 3. Gyakorlati kérdések az Mt. 2023-as módosításait követően – alkalmazott munkaügyi dokumentum formák, együttműködés a munkáltatókkal a törvényi kötelezettségek teljesítésében.
 4. Bejelentés nélküli foglalkoztatás járulékos következményei – eltérő hatósági gyakorlatok (NAV és a Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság) ismertetése.
 5. Aláírás bélyegző használatára vonatkozó szabályok munkaügyi vetülete a Ptk. 3:116. § (1) bekezdése alapján.
 6. Szabadság kiadásához kötődő kérdések és 2024. évet érintő módosítások.
 7. Harmadik országbeliek foglalkoztatása, foglalkoztatásuk kihívásai és gyakorlati kérdései.
 8. Magyar állampolgárok külföldön történő foglalkoztatása, kiemelten az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazásának lehetőségére.
 9. Munkavédelmi kérdések kiemelten a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatra, a munkavédelmi oktatásra és annak dokumentálására érintve a 2024-ben érkező változásokat.
 10. Kihívások a munkaviszony kezdetén és végén:
  • munkaerő igény bejelentési kötelezettség, amiről nem igán tudnak a munkáltatók;
  • próbanap;
  • a munkaviszony törlése értelmezhető-e munkajogilag?
  • munkaviszony végének szélsőséges helyzetei – eltűnt a munkavállaló, a ghostingolás; kiléptetés.
 11. Mit üzen a minimális építőipari rezsi óradíj, azaz 30 sor a vezetői tervezés, vezetés tökéletesítéséhez.
 12. Fénykép készítés a munkahelyen, avagy egy kis GDPR szemelvény.
 13. Készenléti jellegű munkakör munkaidő számítása – gyakorlat.
 14. Belső visszaélés bejelentő rendszer megjelenése, munkaügyi vonzata, a kivizsgálás gyakorlata.
 15. Mesterséges intelligencia megjelenése a munkaügyben.
Előadó

ICSONTOS ANDREA

Adatvédelmi- és adatbiztonsági szaktanácsadó

 1. Kapcsolódó jogszabályok
 2. Fogalmak, szereplők
 3. Adatvédelem a munkahelyen
  • A munkahelyi adatkezelések csoportjai
  • A munkahelyi adatkezelés során érvényesülő adatvédelmi alapelvek
  • Jogalapok használata
  • Érintettek jogai
  • Adattovábbítás követelményei
  • Álláspályázat
  • Munkavállalói adatkezelés
 4. A munkahelyi ellenőrzésekről
  • Távmunkavégzés
  • Kamerás megfigyelő rendszer
  • Email, telefon, internet, céges laptop megfigyelés
  • Céges eszközök ellenőrzése
  • Beléptető rendszer
  • GPS megfigyelés
  • Alkohol és drogteszt
  • Biometrikus
 5. Adatbiztonság
 6. A Hatóság gyakorlata
 7. A megfelelésről

A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG ÁRA

25.900 Ft

KEDVEZMÉNYEK

Adónavigátor tagoknak 19.900 Ft,
ha megrendeléskor beírja a kedvezmény kód rovatba: IM24
MINKE tagoknak 19.900 Ft,
ha megrendeléskor beírja a kedvezmény kód rovatba: MINKE24
Mérlegképes könyvelői továbbképzési csomag 2 tananyagot tartalmaz. A tananyagok csomagban rendelhetők.
Jelen képzési csomagunk áfa-mentes.
Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

FELTÉTELEK

Az előadások kidolgozása és felvétele folyamatban van, a fenti témákkal kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk!

 

Az infoszfera.hu-n, a konyvelotanfolyam.hu-n és az infoszfera.videosquare.eu honlapokon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

  • Az előadás időtartamának 100%-án való igazolt részvétel. A felhasználó névvel való be- és kilépéseket a rendszer naplózza.
  • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatok megadása a megrendeléskor és a felnőttképzési szerződés feltételeinek elfogadása

 A PM hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást csak annak a résztvevőnek áll módunkban kiállítani, aki a tananyagokat egymást követően nézte meg, és a továbbképzést 60 napon belül befejezte. Ha belekezdett az egyik tananyagba, annak összes modulját maradéktalanul megtekintette, egy-egy modult megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig, és a másik tananyag moduljait csak ez után kezdte el teljesíteni.  Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 60 napig érvényesek! A kreditpontok 2024. április 7. és 2024. 12. 31. közötti megtekintés esetén adhatók ki.

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 60 napig érvényesek!
6. Hozzáférés hosszabbítása: Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a PM előírásához igazodva, kreditigazolást csak a 60 napon belül teljesített továbbképzés esetén áll módunkban kiadni, ezért hozzáférés hosszabbítása esetén szükség lehet a már teljesített modulok ismételt megtekintésére!  A hozzáférés meghosszabbítására a 60 nap lejárta után 5000 Ft + áfa térítési díj ellenében van lehetőség.

 1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!
 2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.) – Kérjük, állítsa át a közvetítést kisebb felbontásra. Ehhez kattintson a közvetítői képernyő jobb alsó sarkában megjelenő fogaskerék ikonra, és állítsa 480p-re, vagy 360p-re a felbontást.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

 •  Mi történik, ha a PM nem adja meg a kreditpontokat?

A kreditpontok kiadása szigorú szabályok szerint történik, amit a PM-nek is be kell tartani. A kreditpontos pályázat beadásakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, ahogy az elmúlt 10 évben minden esetben. Eddig sikerült mindig megkapnunk a kreditpontokat. Természetesen ennek ellenére előfordulhat, hogy hiánypótlásra szólítanak fel, de az legfeljebb néhány nap késést okozhat.

 • Mikor lehet megkezdeni a továbbképzést, mikor lesz elérhető az e-learning tananyag?

A kreditpontok 2024. márciustól – 2024. december 31-ig megtekintett továbbképzések esetén adhatók ki. Márciustól minden megrendelőnknek – aki a kifizette a kreditpontos csomag megrendelése után kiállított számlánkat – kiküldjük a belépéshez szükséges felhasználónevet, jelszót, belépési linket és hasznos tudnivalókat a megtekintéssel kapcsolatban.

 • Mennyi idő áll a rendelkezésemre, hogy megnézzem az anyagot?

A kreditpontos anyag megtekintésére az első belépéstől számítva 60 nap áll rendelkezésre. Fontos, hogy a modulokat megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban szükséges megtekinteni. Illetve hogy ha belekezdtél az egyik témakörbe, annak az összes modulját nézd végig, és csak utána kezdjél bele a másik témakör moduljaiba. Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A kreditpontok megszerzéséhez az összes modul teljes megtekintése szükséges. Amennyiben egyszer végig nézted, lehetőséged nyílik a 60 napon belül több alkalommal is megtekinteni, visszanézni a teljes tananyagot, vagy akár 1-1 részét.

 •  Hogyan kapom meg a kreditigazolást? Nekem kell jelentenem a PM-nek, vagy ti intézitek?

A kreditigazolást mindenkinek e-mailben küldjük el heti rendszerességgel, így legkésőbb az utolsó tananyag megtekintése után 1 héttel meg kell kapnod az igazolást! Mivel nagyon sok a megrendelés, így a megtekintések halmozódásánál egy kis türelmet kérünk, igyekszünk az általunk megszokott 48 órát tartani, de előfordulhat, hogy 1-2 napot késünk. Amennyiben 1 hét elteltével sem kaptad meg az igazolást, akkor kérünk, vedd fel a kapcsolatot kolléganőnkkel.

A PM felé (a kreditigazolás kiállításakor) az előírás szerint mi jelentjük le a teljesítést. Amennyiben ez bármi akadályba ütközne, arról mindenképpen értesítünk. Ha a regisztrációd még folyamatban van, akkor a PM felé a lejelentési kötelezettség téged terhel!

MEGRENDELÉS