SZEREZZE MEG
KREDITPONTJAIT
A 2023. ÉVRE!

Mérlegképes könyvelői továbbképzési csomag

8+8 kreditpont – MÁRCIUS 8-TÓL ELÉRHETŐ!

A tananyagok felvételről, kényelmesen az irodából, otthonról,
vagy akár a medence partjáról, saját időbeosztásban megtekinthetők!

Az Adónavigátor, a MINKE és az Infoszféra Kft. közös e-learning továbbképzése

KREDITPONTOK

Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakterület, nem számviteli és számviteli témakör):
8+8 KREDITPONT

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők:
15 KREDITPONT

Könyvvizsgálók:

3 KREDITPONT 

Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor külön jelezze!

A tananyagok együttes időtartama 2 x 360 perc.

8 SZÁMVITELI KREDITPONTOS TANANYAG

Előadó

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA

bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke

Devizás ügyletek értékelésének szabályai

Mérleghez kapcsolódó tételek

 • Eszközök
  • Pénzeszközök
  • Követelések
  • Értékpapírok és részesedések
  • Devizában adott előleg
  • Aktív időbeli elhatárolás
 • Források
  • Kötelezettségek (hátrasorolt, hosszú, rövid)
  • Vevőktől kapott előlegek
  • Passzív időbeli elhatárolások

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó

 • Ráfordítások (költségek)
  • Felmerült költségek
  • Egyéb ráfordítások
  • Pénzügyi ráfordítások
 • Bevételek
  • Árbevételek
  • Egyéb bevételek
  • Pénzügyi bevételek

Választott árfolyamok

  • MNB által közétett hivatalos deviza árfolyam
  • Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamából számított átlagárfolyam

Devizás értékelés esetei

 • Állományba vételkor
 • Állományból kivezetéskor
 • Év végi értékeléskor

Árfolyam-különbözet a bekerülési értékben
Év végi átértékelés elhatárolása
Folyószámlahitel Példa, megoldással
Elszámolásra kiadott előlegek Példa, megoldással
Osztalékfizetés EUR-ban
Bérfizetés EUR-ban az MT szabályai szerint

Saját tőke műveleteinek számviteli elszámolása

Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe
Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja)

 • Jegyzett tőke
 • Jegyzett, be nem fizetett tőke
 • Tőketartalék
 • Eredménytartalék
 • Lekötött tartalék
 • Értékelési tartalék
 • Adózott eredmény

Saját tőke és Jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok
A Ptk. szerinti tőkeszabályok, ennek való megfelelés szabályai, időbeli korlátja
Saját tőke pótlásának lehetőségei

 • Pótbefizetés
 • Ázsiós tőkeemelés: cégbírósági bejegyzéskor jelenik meg, de…
 • Tőkeleszállítás jegyzett tőkén felüli saját tőke javára (cégbírósági bejegyzéskor jelenik meg)
 • Értékelési tartalék (piaci értékelés) bevezetése (mikro beszámolónál nem lehet!)
 • Tulajdonosi követelés elengedése, véglegesen kapott pénzeszköz

Osztalékkorlát meghatározása, osztalékfizetés szabályai a Ptk-ban és a számvitelben
Osztalék elengedésének szabályai
Osztalékelőleg
Saját tőke bemutatása a kiegészítő mellékletben

Lízinggel kapcsolatos számviteli elszámolása

A lízing, mint konstrukció lényege
Lízing a számviteli törvényben, a pénzügyi lízing fogalma
Lízing az eszközök között
Lízing a források között: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni
A lízingügyletek eredményhatása

 • Értékcsökkenés
 • Pénzügyi ráfordítás

Operatív lízing, (tartós bérlet)

 • Igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni
 • Szolgáltatás bekerülési értékének elszámolása az általános szabályok szerint (pl. le nem vonható áfa a bekerülési érték része)
 • Időbeli elhatárolás

Az egyes lízingek összehasonlítása
Az áfa elszámolása a számviteli nyilvántartásokban
A maradványérték és a várható használati idővel kapcsolatos kérdések
Operatív lízing – Példa, megoldással
Zárt végű pénzügyi lízing – Példa, megoldással
Eub C-164/16. sz. ügy (2017.10.04) értelmezése

8 NEM SZÁMVITELI KREDITPONTOS TANANYAG

Előadó

HARKAI ISTVÁN

Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke

Bár a mérlegképes könyvelői oktatás egyik fontos eleme a pénzügy, ezt az elméleti tudást sajnos a gyakorlatban mondhatni egyáltalán nem alkalmazzák a könyvelők. Ugyanakkor a mai világban elengedhetetlenül fontos a megfelelő pénzügyi jártasság, hogy a vállalkozók likviditásukat megőrizve tudjanak eleget tenni kötelezettségeiknek, illetve megfelelő tőkével rendelkezzenek, ezáltal alkalmazkodni tudjanak a nem várt piaci hatásokhoz.
Az előadás során gyakorlati példákkal mutatjuk be, és igyekszünk kialakítani azt a hozzáállást, mellyel megvalósítható az a tudatos cégvezetés, mely egy pénzügyileg stabil céghez elengedhetetlenül szükséges. Ez a tudás a mindannyiunk által megtapasztalt, extrém piaci körülmények, helyzetek /mint pl.: COVID kapcsán történő drasztikusan megváltozott piaci körülmények; többszörösére nőtt alapanyag árak; ugrásszerűen megnövekedett rezsiköltségek/ miatt egyre fontosabb. Magasabb szintű pénzügyi tudatossággal rendelkező cégvezetőknek e váratlan helyzetek közepette jóval nagyobb esélyei vannak a vállalkozás folyamatos működésének fenntartására. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk tehát a könyvelők (akik a gyakorlatban sokszor a cégvezetők pénzügyi/üzletviteli tanácsadói is) tudásának fejlesztését a pénzügyek területén, melyet a könyvelőirodákat alapul véve mutatunk be, ezáltal a bemutatott elvek adaptálhatóak bármely más tevékenységi körű vállalkozásra is.
Az előadás során több konkrét számpéldán keresztül is bemutatjuk, hogy a pénzügyi tudatosság szem előtt tartásának és az előadás során elhangzott alapelvek, lehetőségek alkalmazásának milyen mérhető, számszerűsíthető hatása lehet.

Az előadás részletes tematikája:

– A pénzügyi tudatosság gyakorlati jelentősége
– A könyvelők speciális helyzete
– A pénzügyi tervezés gyakorlati hatása
– Miért nem tervezünk?
– Pénzügyi tervezés alapelvei
– Bevételek növelésének 3 lehetősége
– Gyakorlati példák az eddig elhangzottak alkalmazására
– Gyakori hibák a pénzügyi területen
– Megfelelő díjak alkalmazásának jelentősége egy vállalkozás működésére
– Pénzügyi terv elkészítésének lépései, különösen a folyamat elindítására

Előadó

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA

bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke

25 év alattiak szja-kedvezménye
30 év alatti anyák szja-kedvezménye
SZÉP kártyák 2023-ban
Átalányadó 2023

 • Adómentes sáv: az éves minimálbér fele.
 • Értékhatár: az éves minimálbér 10-szerese (kereskedelemben 50-szeres)
 • Költséghányad
  • Kizárólag kereskedelmi tevékenység esetén: 90%
  • Egyes tv-ben felsorolt tevékenység esetén: 80%
  • Többieknek: 40%
 • Adómérték: az adóköteles rész után (Bevétel – költség – adómentes rész)
  • 15% szja
  • 18,5% tb járulék
  • 13% szocho
 • Átalányadózók bevallási gyakorisága

Régi kata és az új kata összehasonlítása
Az új kataalanyiság megszűnése

 • A hónap utolsó napjával
 • A jogsértést megelőző nappal

Adóalap-megállapítási módszerek a helyi adóban 2023
Kisvállalkozók adóalapja a helyi adóban
Bejelentési határidők a kisvállalkozók adóalapjára

Előadó

KOVÁCS GYÖRGY

Humánmenedzsment szakértő, munkaügyi tanácsadó

Munkaügyhöz kapcsolódó területek

 • Munkavédelemi szabályok;
 • Nyugdíj szabályok;
 •  Társadalombiztosítási szabályok;
 • Adatkezelési szabályok;
 • Polgári törvénykönyv.

Miért változott az Mt. 2023. január 1-től?

A 2023. január 1-től hatályos módosítások által érintett területek – rövid felsorolás

Munkaügyi szakaszok a munkaviszony során – Beléptetés

 • Munkaszerződés megkötése előtt – foglalkozás egészségügyi vizsgálat, személyes adatok ellenőrzése dokumentumból, stb;
 • Munkaszerződés – eltérő megállapodásokkal;
 • Munkáltatói tájékoztató / munkaügyi szabályzat – 7 nap! (Új elem)
 • Munkaköri leírás – minimálbér vagy garantált bérminimum? Hogyan határozzuk meg?
 • Próbaidő – határozott vagy határozatlan munkaidő, visszatérő munkavállaló – új szabályokkal;
 • Adatkezelés – munkaviszony előtt, pályáztatás után, önéletrajzok – GDPR érintőlegesen.

A munkáltatói tájékoztató 12 pontja (Mt. 46.§(1))

Ellenőrző kérdések és a munkaviszony létesítése során érintett módosítások összefoglalása.

Munkaviszony alatt

 • Munkaidő beosztás – mi kell a bérszámfejtéshez? – helyzetelemzés;
 • Munkaidő nyilvántartás formái – kitekintés a tgk vezetőkre, mint speciális ágazati szabályokra;
 • Jelenléti ív – fogalom tisztázás, elhatárolása munkaidő nyilvántartástól;
 • Rendkívüli munkaidő – fogalma, mi tartozik bele;
 • Igazolatlan távollét – kezelése,
 • Munkavállalói károkozás – jegyzőkönyv készítése,
 • Bérből levonás, letiltás (fogalom tisztázás) – mérték módosulás 2023. január 1-től,
 • Pótlékok – átalányok (eltérő megállapodás, referencia időszak szabály),
 • Postai cím – kézbesítési vélelem – új elem a postára adás napja és a határidő teljesítettsége.

Új „szabadság” kategóriák és apanapok

A munkavállalói munkaszerződés módosítás kezdeményezés új lehetősége (Mt.61.§ (4))

Szenzitív csoportok (Mt.113.§) – új szabályai

Állásidő fogalom változása (Mt. 147.§)

Ellenőrző kérdések és a munkaviszony létesítése során érintett módosítások összefoglalása.

Kiléptetés

 • Megszűnés – megszüntetés – mikor miről beszélünk.
 • A közös megegyezést is valakinek kezdeményeznie kell;
 • Felmondás közlése – indoklása (előbb – utóbb (Mt.64.§ (3)) – próbaidős, nyugdíjas indoklási kötelezettség ha kéri (új)
 • Munkaviszonyt megszüntető dokumentum – formai követelmények;
 • Kiléptető foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat – egészségkárosító tényezőnek kitett munkakör esetén;
 • Kilépő papírok kiadása – határidők.

Fordulat a bizonyítási teherben (Mt.7.§ (3))

Egyszerűsített foglalkoztatás

Foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzés(ek)

Előadó

ICSONTOS ANDREA

Adatvédelmi- és adatbiztonsági szaktanácsadó

A NAV év végi adókonzultációján kiemelt jelentőségű témává vált az adatvagyon, így e témában hasznosnak találjuk a gyakorlati tudás átadását. Egy vállalkozás számára, főleg online térben, a legnagyobb érték az adat. Tevékenységünk során az adatkezelési folyamatot éppen ezért célszerű olyan módon megtervezni, hogy az a működést a leghatékonyabban szolgálja, közben pedig a törvényi előírásoknak is maximálisan megfeleljen. Ennek ellenére is az a sajnálatos tapasztalat, hogy a GDPR rendelkezéseit kevesen alkalmazzák, akik pedig mégis megteszik- azok sok esetben hiányosan, vagy kvázi vakon, mindenféle tudatosságot mellőzve. Azonban az adatkezelés is a napi rutin részévé tehető, ezzel megfelelve a kötelezettségeknek és az amúgy is precízitást követelő számviteli szolgáltatást ezzel téve a gyakorlatban is professzionálissá. Ez az előadás ehhez adja meg az alapokat.
Az előadás részletes főbb témái:

– milyen jogszabályok szerint kell adatkezelni és melyik miért fontos
– milyen alapfogalmak és szereplők a folyamatban
– folyamatokkal kapcsolatos teendők
– azok dokumentumai
– incidensek-kezelésük
– adatbiztonság
– miért fontos a jogszerűség: (etikailag) hatóság és bírság

Az előadás részletes tematikája:

 • GDPR
 • További fontos jogszabályok
 • Fogalmak, szereplők
 • Az adatkezelő
 • Az adatkezelő feladatai
 • Az adatfeldolgozó
 • Közös adatkezelés
 • DPO
 • Alapvető tudnivalók az adatkezeléshez
 • Alapelvek
 • Jogalapok
 • Adatvagyon leltár
 • Érintettek jogai
 • Hatáson átnyúló adatkezelések
 • Az adatkezeléshez szükséges dokumentumok
 • Adatkezelés a gyakorlatban
 • Egyéb feladatok
 • Adatbiztonság
 • Jelszóvédelem
 • Biztonságos jelszó
 • Adatvédelmi incidens
 • Gyakorlati összefoglaló

A TOVÁBBKÉPZÉSI CSOMAG ÁRA

24.900 Ft
MINKE tagok és Irányadó Magazin előfizetők kérjék kuponkódjukat az illetékes szervezettől!
Mérlegképes könyvelői továbbképzési csomag 2 tananyagot tartalmaz. A tananyagok csomagban rendelhetők.
Jelen képzési csomagunk áfa-mentes.
Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

FELTÉTELEK

Az előadások kidolgozása és felvétele folyamatban van, a fenti témákkal kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk!

 

Az infoszfera.hu-n, a konyvelotanfolyam.hu-n és az infoszfera.videosquare.eu honlapokon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

  • Az előadás időtartamának 100%-án való igazolt részvétel. A felhasználó névvel való be- és kilépéseket a rendszer naplózza.
  • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatok megadása a megrendeléskor és a felnőttképzési szerződés feltételeinek elfogadása

 A PM hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást csak annak a résztvevőnek áll módunkban kiállítani, aki a tananyagokat egymást követően nézte meg, és a továbbképzést 60 napon belül befejezte. Ha belekezdett az egyik tananyagba, annak összes modulját maradéktalanul megtekintette, egy-egy modult megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig, és a másik tananyag moduljait csak ez után kezdte el teljesíteni.  Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 60 napig érvényesek! A kreditpontok 2023.03.08. és 2023.12.31. közötti megtekintés esetén adhatók ki.

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 60 napig érvényesek!
6. Hozzáférés hosszabbítása: Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a PM előírásához igazodva, kreditigazolást csak a 60 napon belül teljesített továbbképzés esetén áll módunkban kiadni, ezért hozzáférés hosszabbítása esetén szükség lehet a már teljesített modulok ismételt megtekintésére!  A hozzáférés meghosszabbítására a 60 nap lejárta után 5000 Ft + áfa térítési díj ellenében van lehetőség.

 1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!
 2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.) – Kérjük, állítsa át a közvetítést kisebb felbontásra. Ehhez kattintson a közvetítői képernyő jobb alsó sarkában megjelenő fogaskerék ikonra, és állítsa 480p-re, vagy 360p-re a felbontást.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

 •  Mi történik, ha a PM nem adja meg a kreditpontokat?

A kreditpontok kiadása szigorú szabályok szerint történik, amit a PM-nek is be kell tartani. A kreditpontos pályázat beadásakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, ahogy az elmúlt 10 évben minden esetben. Eddig sikerült mindig megkapnunk a kreditpontokat. Természetesen ennek ellenére előfordulhat, hogy hiánypótlásra szólítanak fel, de az legfeljebb néhány nap késést okozhat.

 • Mikor lehet megkezdeni a továbbképzést, mikor lesz elérhető az e-learning tananyag?

A kreditpontok 2023. március 8 – 2023. december 31-ig megtekintett továbbképzések esetén adhatók ki. Március 8-tól minden megrendelőnknek – aki a kifizette a kreditpontos csomag megrendelése után kiállított számlánkat – kiküldjük a belépéshez szükséges felhasználónevet, jelszót, belépési linket és hasznos tudnivalókat a megtekintéssel kapcsolatban.

 • Mennyi idő áll a rendelkezésemre, hogy megnézzem az anyagot?

A kreditpontos anyag megtekintésére az első belépéstől számítva 60 nap áll rendelkezésre. Fontos, hogy a modulokat megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban szükséges megtekinteni. Illetve hogy ha belekezdtél az egyik témakörbe, annak az összes modulját nézd végig, és csak utána kezdjél bele a másik témakör moduljaiba. Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A kreditpontok megszerzéséhez az összes modul teljes megtekintése szükséges. Amennyiben egyszer végig nézted, lehetőséged nyílik a 60 napon belül több alkalommal is megtekinteni, visszanézni a teljes tananyagot, vagy akár 1-1 részét.

 •  Hogyan kapom meg a kreditigazolást? Nekem kell jelentenem a PM-nek, vagy ti intézitek?

A kreditigazolást mindenkinek e-mailben küldjük el heti rendszerességgel, így legkésőbb az utolsó tananyag megtekintése után 1 héttel meg kell kapnod az igazolást! Mivel nagyon sok a megrendelés, így a megtekintések halmozódásánál egy kis türelmet kérünk, igyekszünk az általunk megszokott 48 órát tartani, de előfordulhat, hogy 1-2 napot késünk. Amennyiben 1 hét elteltével sem kaptad meg az igazolást, akkor kérünk, vedd fel a kapcsolatot kolléganőnkkel.

A PM felé (a kreditigazolás kiállításakor) az előírás szerint mi jelentjük le a teljesítést. Amennyiben ez bármi akadályba ütközne, arról mindenképpen értesítünk. Ha a regisztrációd még folyamatban van, akkor a PM felé a lejelentési kötelezettség téged terhel!

MEGRENDELÉS